คณะกรรมการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ 14)

ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Implementing Regulation (EC) No 1355/2013 of 17 December 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non - animal orgin in EU Official Journal L 341/35

Photo: naruemonjoy on Flickr

การ Review ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 นับจากที่มีการปรับใช้กฎระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย คณะกรรมาธิการยุโรปมีมติเห็นชอบให้มีการยกเลิกการสุ่มตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่ำจากไทย จากเดิมที่เคยสุ่มตรวจที่ระดับร้อยละ 10 เนื่องจากผลการสุ่มตรวจที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี อันเป็นไปตามคำบอกกล่าวในหนังสือของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ sanco.ddg.2.e.5/BG/mt (2013) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่มีถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ก่อนหน้านี้แล้วว่า EU มีแนวโน้มที่จะให้มีการยกเลิกการสุ่มตรวจผักกลุ่มดังกล่าวที่ระดับร้อยละ 10 ให้หมดไป

สำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรปได้สรุปภาพรวมการทบทวนระดับการสุ่มตรวจ ณ ปัจจุบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้

1. สหภาพยุโรปได้ให้ยกเลิกการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่ำ จากล่าสุดที่เคยสุ่มตรวจอยู่ที่ระดับร้อยละ 10 ทั้งในรูปของผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง (ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปเคยลดการสุ่มตรวจที่ระดับร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 20 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 และลดจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556)

2. สหภาพยุโรปให้คงมาตรการการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับร้อยละ 20 ในผัก 2 ประเภท คือ ผักในกลุ่มมะเขือ และถั่วฝักยาว ทั้งในรูปของผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง (ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปเคยลดการสุ่มตรวจที่ระดับร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 20 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555)

3. สหภาพยุโรปให้คงมาตรการการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับร้อยละ 10 ในผัก 2 ประเภท คือ ผักชี กะเพรา - โหระพา ในรูปผักสด (ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปเคยลดการสุ่มตรวจที่ระดับร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556)

4. สหภาพยุโรปให้คงมาตรการการตรวจเข้มเพื่อหาเชื้อซัลโมแนลล่าที่ระดับร้อยละ 10 ในผัก 3 ประเภท คือ ผักชี กะเพรา - โหระพา และสะระแหน่ ทั้งในรูปของผักสด

5. สหภาพยุโรปให้คงมาตรการการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับร้อยละ 10 ในพริก (สด)

ในส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ จากการ Review ครั้งนี้ พบว่า นอกเหนือจากที่สหภาพยุโรปยกเลิกการสุ่มตรวจผักกลุ่มกะหล่ำจากประเทศไทยแล้ว ยังยกเลิกการสุ่มตวจผักอื่นๆ จากประเทศต่างๆ ด้วย

กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียด สามารดาว์โหลดได้จากไฟล์

 

 

 

 

 

Download file