Organic & Natural Expo 2016

วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559

ประเทศไทยเป็น ผู้ส่งออกผักผลไม้เมืองร้อนรายหลักให้กับโลกมาโดยตลอด และเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานไทยและต่างประเทศ งานแสดงสินค้า Organic & Natural Expo 2016 มีกำหนดการจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนาเสนอร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างเครือข่ายการค้า ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสาคัญในการบริโภคเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2557-2559 และกำหนดให้มีการจัดงาน “Organic & Natural Expo 2016”งานแสดงสินค้าอินทรีย์/ธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์/ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติอย่างครบวงจร รวมทั้งขยายตลาดผู้บริโภคสินค้าและบริการอินทรีย์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้าอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เวปไซต์ http://organicnaturalexpo.com