Commission Implementing Regulation (EU) No 718/2014

of 27 June 2014

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (ครั้งที่ 16)

Photo: F_A seelensturm on Flickr

Download file