สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สาร Benzoic acid - benzoates (E 210-213) ในผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงสุกในน้ำเกลือ

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย Commission Regulation (EU) No 2015/538 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อแก้ไขภาคผนวก (Annex II) ของ Regulation (EC) No 1333/2008

Photo: THAIFEX 2015

สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย Commission Regulation (EU) No 2015/538 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อแก้ไขภาคผนวก (Annex II) ของ Regulation (EC) No 1333/2008 ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สาร Benzoic acid - benzoates (E 210-213) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อเป็นสารกันเสีย (preservative) สำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงสุกในน้ำเกลือ โดยอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในปริมาณที่ไม่เกิน 1,500 mg/L หรือ mg/kg ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ

ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

Download file