รายงานสถานการณ์ล่าสุดรายชื่อโรงคัดบรรจุ

จากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ข้อมูลรายการชนิดผักที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกได้เพิ่มเติม หรือรายการผักที่ถูกระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราว…

รายงานสถานการณ์ล่าสุดรายชื่อโรงคัดบรรจุ Photo

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป…

ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ประกาศผลพิจารณาอย่างเป็นทางการใน EU Official Journal ตาม Commission Implementing Implementing Regulation (EC) No 323/2014…

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ 14) Photo

รายการสถานการณ์ล่าสุดรายชื่อโรงคัดบรรจุ

ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ข้อมูลรายการชนิดผักที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกได้เพิ่มเติม หรือรายการผักที่ถูกระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราว…

รายการสถานการณ์ล่าสุดรายชื่อโรงคัดบรรจุ Photo

คณะกรรมการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป…

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Implementing Regulation (EC) No 1355/2013 of 17 December 2013 amending Annex I to Regulation…

คณะกรรมการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ 14) Photo