รายงานสถานการณ์ล่าสุดรายชื่อโรงคัดบรรจุ

รายงานสถานการณ์ล่าสุดรายชื่่อโรงคัดบรรจุที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การส่งออกผักไปยังสหภาพยุโรป ณ วันที่ 28 พ.ค. 2557

จากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ข้อมูลรายการชนิดผักที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกได้เพิ่มเติม หรือรายการผักที่ถูกระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราว ดังรายละเอียดในไฟล์

Photo: naruemonjoy on Flickr

Download file