ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จการหาแหล่งวัตถุดิบ (sourcing) เทคโนโลยีสะอาดจากฟินแลนด์

Download file