รายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซของนอร์เวย์ลดลง การส่งออกไทยไปยังนอร์เวย์เพิ่มขึ้น

Download file