ชาวนอร์เวย์กลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มผู้สูงอายุมีการเจริญเติบโตของรายได้เพิ่มสูงขึ้น

Download file