เดนมาร์กใช้จ่ายผ่าน Mobile Pay มากที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

Download file