ไทยประสบความสำเร็จการหาแหล่งวัตถุดิบ (sourcing) เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศจากฟินแลนด์

Download file