ไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาใช้แนวนโยบายทางธุรกิจไปรษณีย์นอร์เวย์เป็นแบบอย่าง

Download file