STYLE

STYLE is the transformation of DITP's major product exposition, the joint exhibition…

STYLE Photo

งานแสดงสินค้าอาหาร

งานแสดงสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท…

งานแสดงสินค้าอาหาร Photo

งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์

การจัดงานครบรอบครั้งที่ 15 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการ และโลจิสติกส์ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย…

งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ Photo