เกี่ยวกับเรา

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน (สคร. ณ กรุงโคเปนเฮเกน) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2523 โดยเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทย กับกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 5 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์

     สคร. ณ กรุงโคเปนเฮเกนดำเนินกิจการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการไทย พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดนอร์ดิกส์

กลยุทธ์

  1. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในช่องทางการตลาด Thaitrade.com
  3. พัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับ SMEs และ OTOP
  4. ส่งเสริมการลดต้นทุนและการสร้างเครือข่ายการขนส่งทางการค้า
  5. รักษาตลาดหลัก ขยายตลาดใหม่ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก FTAs
  6. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูง
  7. พัฒนาบุคลากรและระบบข้อมูลการค้าอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลล่าสุด: มกราคม 2558